10 Inch Large Deep Cooking Pot + 9 Inch Frying Pan +8 Inch Kadai